ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. MACIEJA KALENKIEWICZA „ KOTWICZA”

W KĘTRZYNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACA DOMOWA UCZNIA

 

RAPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĘTRZYN, czerwiec 2004

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

1.    Wstęp.....................................................................................  3

2.    Formularz ankiety dla uczniów.............................................  5

3.    Formularz ankiety dla rodziców...........................................   9

4.    Formularz ankiety dla nauczycieli........................................ 14

5.    Analiza wyników badań.......................................................  17    

  2.1 Określenie pracy domowej................................................. 18

  2.2 Zadawanie prac domowych...............................................  19

  2.3 Odrabianie prac domowych...............................................  29

  2.4 Sprawdzanie prac domowych............................................  40

  2.5 Efekty pracy domowej.......................................................  43

3. Wnioski................................................................................   47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

 

Praca domowa jest ważnym ogniwem procesu nauczania. Wiąże się ściśle z poszczególnymi częściami lekcji i jest jak gdyby jej przedłużeniem.

Uczy samodzielnej pracy, pozwala utrwalić i pogłębić zdobyte na lekcji wiadomości i umiejętności. Wdraża ucznia w stosowanie racjonalnych i ekonomicznych metod samokształcenia, daje mu możliwości rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, stwarza doskonałe warunki rozwoju takich cech woli i charakteru, jak: umiejętność pokonywania trudności, wytrwałość w dążeniu do celu, wiara we własne siły, rozwój twórczych uzdolnień.

         Praca domowa jest sprawdzianem zarówno dla nauczyciela jak
 i ucznia.

         Z naszych obserwacji wynika, że duża część uczniów nie odrabia w ogóle lub odrabia prace domowe przed
 lekcjami. Informacje o tym docierają od nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych, z analizy dzienników lekcyjnych i zeszytów uczniów oraz od osób dyżurujących na korytarzach.

         Dlatego też celem badania było określenie stosunku uczniów
i ich rodziców do zadawanych w szkole prac domowych, a także zbadanie wpływu prac domowych na efektywność procesu dydaktycznego.

                   Metodą badawczą była ankieta, którą skierowaliśmy do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

         Badaniem objęto wszystkich uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum, ich rodziców i nauczycieli.

Na badaniu obecnych było 96% uczniów oraz 74% rodziców. Zbadano 16 nauczycieli.

         Badanie uczniów przeprowadzili wychowawcy poszczególnych klas na godzinach wychowawczych w styczniu 2004r. Rodzice wypełnili ankietę na zebraniu rodziców w dn. 27.01.2004r. , natomiast nauczyciele odpowiedzieli na pytania z ankiety na zebraniu Rady Pedagogicznej w dn.09.03.2004r.Badanie nauczycieli przeprowadziła Joanna Proboszcz. Nad prawidłowym przebiegiem badania czuwały: Joanna Proboszcz i Anna Jankowska.

 


             Badanie przebiegło zgodnie z harmonogramem, w miłej atmosferze. Badani zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele nie zgłaszali wątpliwości dotyczących zadawanych pytań.

      Raport sporządziła Joanna Proboszcz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ANKIETY DLA UCZNIÓW

Proszę Cię o poświęcenie trochę czasu na wypełnienie tej ankiety. Twoje odpowiedzi pozwolą nam poznać, jakie masz trudności z odrabianiem pracy domowej i uwzględnić je w naszych lekcjach. Ankieta jest anonimowa. Nie musisz jej podpisywać. Zależy mi na szczerych odpowiedziach.

Twój wychowawca    data...........................

 

 

1. Praca domowa to: ( wybierz wszystkie właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi )

A

Praca pisemna zadana przez nauczyciela

 

B

Uzupełnienie tematu w zeszycie ćwiczeń

 

C

Prace ustne zadane przez nauczyciela

Nauczenie się wiersza

 

Przygotowanie ustnego opowiadania

 

Zebranie i przyniesienie materiałów na zadany temat

 

Wyćwiczenie zadanych umiejętności

 

D

Prace ustne nie zadane przez nauczyciela

Nauczenie się z podręcznika omawianego na lekcji tematu

 

Nauczenie się omawianego na lekcji tematu z zeszytu i notatek

 

Samodzielne ( z inicjatywy ucznia ) poszukanie wiadomości w encyklopedii, słownikach, prasie i innych źródłach

 

      2.Odrabiasz pracę domową ( zaznacz znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

zawsze

 

B

często

 

C

czasami

 

D

nigdy

 

 

      3. Gdzie najczęściej odrabiasz lekcje? ( zaznacz znakiem x jedną wybraną odpowiedź)

 

A

w świetlicy szkolnej

 

B

we własnym pokoju

 

C

w kuchni

 

D

gdzie jeszcze, napisz

.................................................

...................................................

 

 

4.   Kto najczęściej pomaga Ci w odrabianiu prac domowych ( zaznacz znakiem x jedną     wybraną odpowiedź )

 

A

mama

 

B

tato

 

C

rodzeństwo

 

D

odrabiam sam

 

E

czy ktoś jeszcze Ci pomaga, napisz

..........................................................

 

4.      Z czego najczęściej korzystasz przy odrabianiu prac domowych? ( zaznacz znakiem x wybrane odpowiedzi )

 

A

z podręczników szkolnych

 

B

z encyklopedii

 

C

ze słowników

 

D

z komputera

 

E

z czasopism

 

F

z czego jeszcze, napisz

...............................................

.................................................

 

 

5.      Czy zdążysz na lekcji zapisać pracę domową? ( zaznacz znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

zawsze

 

B

często

 

C

przeważnie nie zdążam

 

D

nigdy nie zdążam

 

E

nie zapisuję prac domowych

 

 

7. Prace domowe odrabiasz ( zaznacz znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

                                         

A

chętnie

 

B

zwykle chętnie

 

C

niechętnie

 

D

odrabiam, bo muszę

 

 

    

8.      Ile czasu zajmuje ci przeciętnie odrabianie lekcji? ( zaznacz znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

mniej niż 1 godzinę

 

B

od 1 godziny do 2 godzin

 

C

od 2 godzin do 3 godzin

 

D

od 3 godzin do 4 godzin

 

E

powyżej 4 godzin

 

 

 

9.      Kiedy najczęściej odrabiasz pracę domową? (zaznacz znakiem x jedną wybraną odpowiedź) )

 

A

od razu po lekcjach

 

B

po obiedzie

 

C

wieczorem

 

D

rano

 

E

kiedy jeszcze, napisz

..................................................

..................................................

 

 

 

10.  Czy nauczyciele wyjaśniają pracę domową (zaznacz znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

zawsze

 

B

często

 

C

rzadko

 

D

nigdy

 

 

11.  Czy twoim zdaniem nauczyciele zadają (zaznacz znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

za dużo pracy domowej

 

B

wystarczająco

 

C

za mało

 

 

12.  Czy zadawane prace domowe są twoim zdaniem ( zaznacz znakiem x jedną wybraną    odpowiedź )

 

A

zawsze trudne

 

B

czasami trudne

 

C

czasami łatwe

 

D

zawsze łatwe

 

 

13.  Czy twoim zdaniem prace domowe są potrzebne ( zaznacz znakiem x jedną wybraną    odpowiedź )

 

TAK

 

NIE

 

 

     A/ Jeśli tak, to dlaczego ...................................................................................................................                                

 

         ......................................................................................................................................................

 

         ......................................................................................................................................................

 

         ......................................................................................................................................................

 

     B/ Jeśli nie, to dlaczego ...................................................................................................................                                

 

         ......................................................................................................................................................

 

         ......................................................................................................................................................

 

         ......................................................................................................................................................

 

14.  Czy systematycznie odrabiając prace domowe uzyskujesz lepsze wyniki z testów, sprawdzianów, klasówek i odpowiedzi?( zaznacz znakiem x jedną wybrana odpowiedź)

 

A

Tak

 

B

Raczej tak

 

C

Raczej nie

 

D

Nie

 

 

15.  Czy Twoim zdaniem prace domowe mają wpływ na wyniki uczniów na sprawdzianach zewnętrznych ( np. sprawdzianie po klasie szóstej )?

 

A

Tak

 

B

Raczej tak

 

C

Raczej nie

 

D

Nie

 

 

Jeśli w pytaniu 15 wybrałeś odpowiedź A lub B to odpowiedz na pytanie 16.

 

16.  Co powinno się zrobić, aby prace domowe pomogły uzyskać lepsze wyniki na sprawdzianach zewnętrznych (egzaminach)?. Zaznacz trzy najważniejsze Twoim zdaniem odpowiedzi;

 

A

Zadawać więcej prac domowych

 

B

Zadawać mniej prac domowych

 

C

Zadawać trudniejsze prace domowe

 

D

Zadawać łatwiejsze prace domowe

 

E

Więcej czasu poświęcać na objaśnienie zadanych prac domowych

 

F

Więcej czasu poświęcać na sprawdzenie prac domowych

 

G

Prace domowe powinny mieć formę taką, jak pytania na sprawdzianie (egzaminie)

 

H

Prace domowe nie powinny mieć formy takiej, jak pytania na sprawdzianie (egzaminie)

 

I

Prace domowe powinny zmuszac uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji

 

J

Prace domowe uczeń powinien odrabiać korzystając tylko z podręcznika

 

K

Inne działanie ( Twoje propozycje )

 

..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

 

 

17.  Czy polecenie pracy domowej powinno być zawsze zapisane?

A

Tak

 

B

Nie

 

 

18.  Czy odrabiasz prace domowe zadawane dla chętnych?

A

Tak

 

B

Nie

 

          Jeśli tak to dlaczego ?

 

       ........................................................................................................................................................

 

       ........................................................................................................................................................

 

 

 

FORMULARZ ANKIETY DLA RODZICÓW

 

Proszę Państwa o poświęcenie trochę czasu na wypełnienie tej ankiety. Odpowiedzi pozwolą nam poznać, jakie trudności z odrabianiem prac domowych mają Państwa dzieci i uwzględnić je w naszych lekcjach. Ankieta jest anonimowa. Zależy mi na szczerych odpowiedziach.

 

Wychowawca                   data............................

 

 

1. Praca domowa to ( proszę zaznaczyć znakiem x wybrane odpowiedzi )

 

A

Praca pisemna zadana przez nauczyciela

 

B

Uzupełnienie tematu w zeszycie ćwiczeń

 

C

Prace ustne zadane przez nauczyciela

Nauczenie się wiersza

 

Przygotowanie ustnego opowiadania

 

Zebranie i przyniesienie materiałów na zadany temat

 

Wyćwiczenie zadanych umiejętności

 

D

Prace ustne nie zadane przez nauczyciela

Nauczenie się z podręcznika omawianego na lekcji tematu

 

Nauczenie się omawianego na lekcji tematu z zeszytu i notatek

 

Samodzielne ( z inicjatywy ucznia ) poszukanie wiadomości w encyklopedii, słownikach, prasie i innych źródłach

 

 

2.      Czy Pani ( Pana ) dziecko odrabia pracę domową? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

zawsze

 

B

często

 

C

czasami

 

D

nigdy

 

E

nie kontroluję

 

 

3. Gdzie najczęściej Pani ( Pana ) dziecko odrabia pracę domową ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

w świetlicy szkolnej

 

B

we własnym pokoju

 

C

w kuchni

 

D

gdzie jeszcze?

.................................................

...................................................

 

 

 

 

 

4. Czy pomagacie Państwo dziecku przy odrabianiu prac domowych? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

A

zawsze

 

B

często

 

C

czasami

 

D

odrabia samodzielnie

 

E

czy ktoś jeszcze pomaga?

..........................................................

 

 

5.   Z czego najczęściej korzysta Pani ( Pana ) dziecko przy odrabianiu prac domowych?
( proszę    zaznaczyć znakiem x wybrane odpowiedzi
)

 

A

z podręczników szkolnych

 

B

z encyklopedii

 

C

ze słowników

 

D

z komputera

 

E

z czasopism

 

F

z czego jeszcze?

...............................................

.................................................

 

6.      Czy Pani ( Pana ) dziecko ma zapisaną pracę domową? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną  wybraną odpowiedź )

 

A

z podręczników szkolnych

 

B

z encyklopedii

 

C

ze słowników

 

D

z komputera

 

E

z czasopism

 

F

z czego jeszcze?

..............................................

..............................................

 

 

7.      Czy Pani ( Pana ) dziecko odrabia pracę domową? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną            wybraną odpowiedź )

 

A

zawsze

 

B

często

 

C

czasami

 

D

nigdy

 

E

nie kontroluję

 

 

     8.  Ile czasu dziennie zajmuje Pani ( Pana ) dziecku odrabianie pracy domowej ( proszę    zaznaczyć znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

                                               

A

mniej niż 1 godzinę

 

B

od 1 godziny do 2 godzin

 

C

od 2 godzin do 3 godzin

 

D

od 3 godzin do 4 godzin

 

E

powyżej 4 godzin

 

      

 

 

9. Kiedy najczęściej Pani ( Pana ) dziecko odrabia pracę domową? ( proszę zaznaczyć znakiem   x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

od razu po lekcjach

 

B

po obiedzie

 

C

wieczorem

 

D

rano

 

E

kiedy jeszcze?

.........................................

.........................................

 

 

10. Czy Pani ( Pan ) sprawdza odrobioną przez dziecko pracę domową ? ( prosze zaznazyć znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

zawsze

 

B

często

 

C

rzadko

 

D

nigdy

 

   

11. Czy Pani ( Pana ) zdaniem nauczyciele zadają ? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedna wybraną odpowiedź )

 

A

za dużo pracy domowej

 

B

wystarczająco

 

C

za mało

 

12. Czy zadawane prace domowe są  Pani ( Pana ) zdaniem? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

A

zawsze trudne

 

B

czasami trudne

 

C

czasami łatwe

 

D

zawsze łatwe

 

13. Czy Pani ( Pana ) zdaniem prace domowe są  potrzebne? ( proszę zaznaczyć jedną wybrana odpowiedź )

 

TAK

 

NIE

 

 

     A/ Jeśli tak, to dlaczego ...................................................................................................................                                

 

         ......................................................................................................................................................

 

         ......................................................................................................................................................

 

         ......................................................................................................................................................

 

     B/ Jeśli nie, to dlaczego ...................................................................................................................                                

 

         ......................................................................................................................................................

 

 

14. Czy systematycznie odrabiając prace domowe Państwa dzieci uzyskają lepsze wyniki z testów, sprawdzianów, klasówek i odpowiedzi ? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedna wybrana odpowiedź )

 

A

Tak

 

B

Raczej tak

 

C

Raczej nie

 

D

Nie

 

E

Nie wiem

 

 

15. Czy Pani ( Pana ) zdaniem prace domowe mają wpływ na wyniki uczniów na sprawdzianach zewne trznych ( np. sprawdzianie po klasie szóstej ) ?

 

A

Tak

 

B

Raczej tak

 

C

Raczej nie

 

D

Nie

 

E

Nie wiem

 

 

Jeśli w pytaniu 15 wybrał (a) Pan ( Pani ) odpowiedź A lub B to odpowiedz na pytanie 16.

 

16.  Co powinno się zrobić, aby prace domowe pomogły uzyskać lepsze wyniki na sprawdzianach zewnętrznych (egzaminach)?. Proszę zaznaczyć trzy najważniejsze odpowiedzi.

 

A

Zadawać więcej prac domowych

 

B

Zadawać mniej prac domowych

 

C

Zadawać trudniejsze prace domowe

 

D

Zadawać łatwiejsze prace domowe

 

E

Więcej czasu poświęcać na objaśnienie zadanych prac domowych

 

F

Więcej czasu poświęcać na sprawdzenie prac domowych

 

G

Prace domowe powinny mieć formę taką, jak pytania na sprawdzianie (egzaminie)

 

H

Prace domowe nie powinny mieć formy takiej, jak pytania na sprawdzianie (egzaminie)

 

I

Prace domowe powinny zmuszac uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji

 

J

Prace domowe uczeń powinien odrabiać korzystając tylko z podręcznika

 

K

Inne działanie ( Państwa propozycje )

 

..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Czy polecenie każdej pracy domowej powinno być zawsze zapisane? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną odpowiedź )

 

A

Tak

 

B

Nie

 

 

17.  Czy Pani ( Pana ) dziecko odrabia prace domowe zadawane dla chętnych?

 

A

Tak

 

B

Nie

 

C

Nie wiem

 

 

         Jeśli tak to dlaczego ?

 

       ........................................................................................................................................................

 

       ........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI

Zgodnie z planem pracy szkoły na bieżący rok szkolny, prosimy Państwa o poświęcenie trochę czasu na wypełnienie tej ankiety. Odpowiedzi pozwolą nam poznać przyczyny niewłaściwego podejścia uczniów do pracy domowej i uwzględnić je w naszej pracy. Ankieta jest anonimowa. Zależy nam na szczerych odpowiedziach                                                                                  

Data: ..........................

 

  1. Czy Pani ( Pana ) uczniowie odrabiają prace domowe ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną wybraną odpowiedź )

 

A

Zawsze

 

B

Często

 

C

Czasami

 

D

Nigdy

 

E

Nie zadaję

 

 

2. Czy Pani (Pan) sprawdza prace domowe? ( proszę zaznaczyć znakiem x  jedną wybraną odpowiedź )

 

A

U wszystkich uczniów na każdej lekcji

 

B

Na każdej lekcji u niektórych uczniów

 

C

Raz w ciągu semestru u każdego ucznia

 

D

Sporadycznie i niesystematycznie

 

E

Nie sprawdzam

 

 

3.Czy Pani (Pana) zdaniem uczniowie samodzielnie odrabiają prace domowe?
( proszę zaznaczyć znakiem x jedną odpowiedź)

 

A

W większości tak

 

B

Często korzystają z pomocy rodziców lub innych osób

 

C

Czasami korzystają z pomocy rodziców lub innych osób

 

D

Nie wiem

 

 

4. Czy zadaje Pani (Pan)  takie prace domowe, przy odrabianiu których uczniowie muszą korzystać z innych niż podręcznik źródeł informacji? ( proszę zaznaczyć znakiem x wybraną odpowiedź )

     

A

Często

 

B

Czasami

 

C

Nigdy

 

 

5. Kiedy Państwo zadają pracę domową? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną odpowiedź )

 

A

Zawsze pod koniec lekcji, ale przed dzwonkiem

 

B

Niekiedy równo z dzwonkiem

 

C

Czasami po dzwonku

 

 

 

6. Czy Państwa uczniowie chętnie odrabiają prace domowe? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną odpowiedź )

 

A

Chętnie

 

B

Zwykle chętnie

 

C

Niechętnie

 

D

Odrabiają, bo muszą

 

 

7. Czy Pani (Pan) objaśnia polecenie pracy domowej ? ( proszę zaznaczyć znakiem x wybraną odpowiedź )

 

A

Zawsze

 

B

Często

 

C

Rzadko

 

D

Nigdy

 

 

8. Czy Pani (Pana) zdaniem systematyczne odrabianie pracy domowej  ma wpływ na wyniki uczniów z testów, sprawdzianów, klasówek i odpowiedzi ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną odpowiedź )

 

A

Tak

 

B

Raczej tak

 

C

Raczej nie

 

D

Nie

 

 

9.Czy Pani (Pana) zdaniem systematyczne odrabianie pracy domowej ma wpływ na wyniki uczniów na sprawdzianach zewnętrznych? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną odpowiedź )

 

A

Tak

 

B

Raczej tak

 

C

Raczej nie

 

D

Nie

 

 

 

Jeśli w pytaniu 9 wybraliście Państwo odpowiedź A lub B to proszę odpowiedzieć na pytanie 10

 

10. Co powinno się zrobić, aby prace domowe pomogły uzyskać lepsze wyniki na sprawdzianach zewnętrznych ( egzaminach )?
( proszę zaznaczyć najwyżej trzy najważniejsze Państwa zdaniem odpowiedzi )

 

A

Zadawać więcej prac domowych

 

B

Zadawać mniej prac domowych

 

C

Zadawać trudniejsze prace domowe

 

D

Zadawać łatwiejsze prace domowe

 

E

Więcej czasu poświęcać na objaśnianie zadanych prac domowych

 

F

Więcej czasu poświęcać na sprawdzanie prac domowych

 

G

Prace domowe powinny mieć formę taką, jak pytania na sprawdzianie ( egzaminie )

 

H

Prace domowe nie powinny mieć formy takiej, jak pytania na sprawdzianie ( egzaminie )

 

I

Prace domowe powinny zmuszać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji

 

J

Prace domowe uczeń powinien odrabiać korzystając tylko z podręcznika

 

K

Inne działania ( Państwa ) propozycje

...................................................................................................

...................................................................................................

 

 

11. Czy uważa Pani (Pan), że polecenie pracy domowej powinno być zawsze zapisane ? ( proszę zaznaczyć znakiem x wybraną odpowiedź )

 

A

Tak

 

B

Nie

 

 

12. Czy zadaje Pani (Pan) prace domowe dla chętnych ? ( proszę zaznaczyć znakiem x jedną odpowiedź )

 

A

Tak

 

B

Nie

 

 

Jeśli tak to dlaczego?

 

.......................................................................................................................

 

.......................................................................................................................


 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

 

·      ilościowa

·      jakościowa

·      graficzna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OKREŚLENIE  PRACY DOMOWEJ ( 1-U ; 1-R )

 

PYT.1. Praca domowa to:

 

 

prace ustne zadane przez nauczyciela

prace ustne nie zadane przez nauczyciela

 

 

prace

pisemne

zadane

przez

nauczy-

ciela

uzupełnie-

nie tematu

w zeszycie

ćwiczeń

nauczenie

się wiersza

ustne

opowiadanie

 

zebranie i

przyniesie-

nie materia-

łów na dany

temat

wyćwiczenie

zadanych

umiejętności

nauczenie się

z podręcznika

omawianego

tematu lekcji

nauczenie się oma-

wianego tematu

z zeszytu i notatek

samodzielne

poszukanie

wiadomości

w encyklopedii

słownikach,

prasie i innych

źródłach

U

201

168

157

111

129

102

133

113

102

81%

67%

63%

45%

52%

41%

54%

45%

41%

R

150

105

104

98

110

74

108

87

82

57,7%

40,4%

40%

37,%

42,3%

28,4%

41,5%

33,5%

31,5%

 

Zdecydowana większość uczniów ( 81% ) pojęcie pracy domowej kojarzy z pracą pisemną zadaną przez nauczyciela, 67% sądzi, że jest to uzupełnienie tematu w zeszycie ćwiczeń, 63% uważa, że nauczenie się wiersza to jest praca domowa. Prace ustne nie zadane przez nauczyciela w mniejszym stopniu wiązane są
z pojęciem pracy domowej: 54% uczniów odpowiedziało, że praca domowa to nauczenie się z podręcznika omawianego tematu lekcji, według 45% uczniów – to nauczenie się tematu z zeszytu i notatek, 41% uważa
za pracę domową samodzielne ( z własnej inicjatywy ) poszukanie wiadomości w różnych źródłach.

Najwięcej rodziców ( ok.60% ) za pracę domową uznaje pracę pisemną zadaną przez nauczyciela. Najmniej badanych rodziców (28,4% ) uważa ,że praca domowa to zadane przez nauczyciela wyćwiczenie danych umiejętności. Pozostałe działania są w równym stopniu ( 30-40% ) uznawane przez rodziców za pracę domową.


ZADAWANIE PRAC DOMOWYCH

 

 

( 13–U, 13–R, 11–U, 11–R, 5–N, 6–U, 6–R, 17–U, 17–R, 11–N, 12–U, 12–R, 10–U, 7–N, 4–N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT.13 – U, 13 – R:

Czy prace domowe są potrzebne?

 

tak

nie

razem

U

186

43

229

74,7%

17,3%

92%

R

182

3

185

94,3%

1,6%

95,9%

 

Ok.75% uczniów uważa, że prace domowe są potrzebne, ponieważ dzięki nim:

·       poszerzają wiadomości zdobyte na lekcji

·       utrwalają wiadomości

·       ćwiczą różne umiejętności

·       zdobywają punkty i uzyskują lepsze wyniki w nauce

·       przygotowują się do sprawdzianów i klasówek

·       uczą się systematyczności i samodzielności.

 

Ok. 17% uczniów jest zdania, że prace domowe nie są potrzebne, bo:

·       to strata czasu

·       nie ma czasu uczyć się do klasówek

·       jest za dużo pracy w domu

·       połowa nie odrabia

·       nie chce się odrabiać

Zdecydowana większość rodziców ( 94,3% ) odpowiada, że prace domowe są potrzebne, ponieważ odrabiając je uczniowie:

·       lepiej przyswajają, powtarzają i utrwalają wiedzę

·       uczą się systematyczności, poczucia obowiązku, staranności
i pilności

·       kształtują umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy

·       uzupełniają i poszerzają wiedzę zdobytą na lekcji

·       podnoszą swoje wyniki w nauce

·       uczą się samodzielności

 

Tylko troje rodziców nie widzi sensu zadawania prac domowych, ponieważ dzieci są zbyt obciążone.

 

 

 

PYT. 11 –U, 11 –R :

Czy nauczyciele zadają?

 

 

za dużo prac domowych

wystarczająco

za mało

razem

U

95

139

10

244

38,2%

55,8%

4%

98%

R

21

154

14

189

10,9%

79,8%

7,3%

98%

 

 

Dla 38% badanych uczniów nauczyciele zadają za dużo prac domowych, ok. 56% twierdzi, że zadają wystarczająco. Natomiast
10 uczniów uważa, że prac domowych jest za mało.

Zdecydowana większość rodziców ( ok. 80% ) uważa, że nauczyciele zadają wystarczającą ilość prac domowych , ok. 11% - za dużo, ok. 7% - za mało prac domowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT.5 –N

Kiedy Państwo zadają pracę domową?

 

 

pod koniec lekcji,

przed dzwonkiem

niekiedy równo

z dzwonkiem

czasami po dzwonku

razem

N

11

4

1

16

69%

25%

6%

100%

 

 

Większość nauczycieli ( ok. 70% ) zadaje prace domowe zawsze pod koniec lekcji, ale przed dzwonkiem. Do zadawania równo z dzwonkiem przyznaje się 25% ankietowanych. Jedna osoba czasami zadaje pracę domową po dzwonku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT.6 –U:

Czy zdążysz na lekcji zapisać pracę domową?

 

 

 

zawsze

często

przeważnie nie zdążam

nigdy nie zdążam

nie zapisuję

razem

U

150

76

15

3

5

249

60,2%

30,5%

6%

1,2%

2%

100%

 

 

90%  uczniów zawsze lub często zdąży zapisać polecenie pracy domowej. Pozostali nie zdążą zapisać lub nie zapisują prac domowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT. 6 –R:

Czy Pani ( Pana ) dziecko ma zapisaną pracę domową?

 

 

 

zawsze

często

czasami

nigdy

nie kontroluję

razem

R

82

71

32

2

6

193

42,5%

36,8%

16,6%

1%

3,1%

100%

 

 

Ok. 80% rodziców przyznaje, że ich dzieci zawsze lub często mają zapisane prace domowe. Dwoje spośród ankietowanych rodziców stwierdziło, że ich dzieci nigdy nie mają zapisanych prac domowych. Niektórzy rodzice  (3,1% ) nie kontrolują swoich dzieci pod tym względem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT.17 – U, 17 –R, 11 –N:

Czy polecenie pracy domowej powinno być zawsze zapisane?

 

 

 

tak

nie

nie każdej

razem

U

212

28

nie badano

240

85%

11,2%

nie badano

96,2%

R

146

8

29

183

75,6%

4,1%

15%

94,7%

N

12

4

nie badano

16

75%

25%

nie badano

100%

 

 

Zadecydowana większość uczniów ( 85% ) jest zdania, że polecenie pracy domowej powinno być zawsze zapisane.

Ok. 76% rodziców i 75% nauczycieli uważa, że polecenie każdej pracy domowej powinno być zapisane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT.12 – U, 12 – R:

Czy zadawane prace domowe są Twoim zdaniem:

 

 

 

zawsze trudne

czasami trudne

czasami łatwe

zawsze łatwe

razem

U

11

180

50

8

249

4,4%

72,3%

20,1%

3,2%

100%

R

5

162

20

6

193

2,6%

83,9%

10,4%

3,1%

100%

 

 

Uczniowie ( 72,3% ) twierdzą, że nauczyciele czasami zadają trudne prace domowe, ok. 20% uważa, że zadawane prace domowe są czasami łatwe, opcję zawsze trudne wybrało 4,4% a zawsze łatwe – 3,2% uczniów.

Większość rodziców ( 83,9% ) odpowiedziało, że prace domowe są czasami trudne, ok.10% uważa, że są czasami łatwe. Pozostali rodzice wybrali odpowiedź zawsze trudne –2,6%, zawsze łatwe –3,1%.

 

 

 

 

PYT. 10 –U, 7 –N :

Czy nauczyciele wyjaśniają pracę domową?

 

 

zawsze

często

rzadko

nigdy

razem

U

78

125

39

7

249

31,3%

50,2%

15,7%

2,8%

100%

N

9

5

2

0

16

56%

31%

13%

0%

100%

 

 

Połowa uczniów odpowiada, że nauczyciele często wyjaśniają prace domowe, jedna trzecia przyznaje, że robią to rzadko. Natomiast ok. 3% ankietowanych uczniów twierdzi, że ich nauczyciele nigdy nie wyjaśniają pracy domowej.

Ponad połowa nauczycieli zawsze objaśnia polecenie pracy domowej, 1/3 ankietowanych twierdzi, że robi to często. Żaden nauczyciel nie wybrał opcji nigdy.

 

 

 

 

 

 

 

PYT. 4 –N:

Czy zadaje Pani ( Pan ) takie prace domowe, przy odrabianiu których uczniowie muszą korzystać z innych niż podręcznik źródeł informacji?

 

 

 

często

czasami

nigdy

razem

N

1

15

0

16

6%

94%

0%

100%

 

 

 

Tylko jeden z badanych nauczycieli często zadaje prace domowe, przy odrabianiu których uczniowie muszą korzystać z innych niż podręcznik źródeł informacji. Pozostali zadają takie prace domowe tylko czasami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH

 

 

( 7–U, 7–R, 6–N, 3–U, 3–R, 9–U, 9–R, 8–U, 8–R, 4–U, 4–R, 3–N,
5–U, 5-R, 18–U, 18–R, 12–N, 2–U, 2-R, 1-N )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT. 7-U, 7-R, 6-N.

Prace domowe odrabiasz:

 

chętnie

zwykle chętnie

niechętnie

odrabiam, bo muszę

razem

U

69

84

21

75

249

28%

34%

8%

30%

100%

R

51

69

37

36

193

26,4%

35,8%

19,2%

18,7%

100%

N

1

9

4

2

16

6%

56%

25%

13%

100%

 

Najmniej uczniów (8% )odpowiedziało, że niechętnie odrabia prace domowe. Pozostałe opcje wybierane były przez uczniów mniej więcej z jednakową częstością : chętnie – 28%, zwykle chętnie –34%, odrabiam, bo muszę – 30%.

Ponad jedna trzecia rodziców (35,8% ) uważa, że ich dzieci zwykle chętnie odrabiają lekcje, 26,4% sądzi, że robią to chętnie. Natomiast prawie po 20% rodziców jest zdania, że ich dzieci niechętnie odrabiają lekcje( 19,2% ) lub odrabiają, dlatego, że muszą ( 18,7% ).

Ponad połowa nauczycieli ( 56% ) odpowiada, że ich uczniowie zwykle chętnie odrabiają prace domowe, jedna czwarta sądzi, że robią to niechętnie. Najmniej nauczycieli wybrało opcje: chętnie – 6%
i odrabiają, bo muszą – 13%. 

PYT.3-U, 3-R

Gdzie najczęściej odrabiasz lekcje?

 

 

w świetlicy

szkolnej

we własnym

pokoju

w kuchni

w salonie, u babci,

cioci, sąsiadki

razem

U

6

230

9

4

249

2,4%

92,3%

3,6%

1,7%

100%

R

2

180

4

7

193

1%

93,3%

2,1%

3,6%

100%

 

Zdecydowana większość uczniów ( ponad 90% ) twierdzi, że   odrabia lekcje we własnym pokoju, w kuchni – 3,6%, w świetlicy szkolnej-2,4%. Tylko 4 uczniów odpowiedziało, że odrabia prace domowe  u babci, u cioci lub sąsiadki, albo w szkole przed lekcjami.

Zdaniem rodziców, ich dzieci odrabiają lekcje we własnym pokoju -
 93,3%, w kuchni -2,1%, w świetlicy – 1%. Inne miejsca, jakie wymieniają rodzice to: pokój babci, salon ( 3,6% ).

 

 

 

 

                            

 

PYT. 9-U, 9-R.

Kiedy najczęściej odrabiasz lekcje?

 

 

po

lekcjach

po obiedzie

wieczorem

rano

inne terminy

razem

U

43

164

33

2

7

249

17%

66%

13%

1%

3%

100%

R

31

127

30

1

4

193

16,1%

65,8%

15,5%

0,5%

2%

100%

 

 

Najwięcej uczniów odrabia lekcje po obiedzie – 66%, od razu po lekcjach robi to 17% badanych. Tylko dwóch uczniów przyznaje, że odrabia lekcje rano, natomiast 3% odrabia prace domowe po powrocie
 z podwórka lub przed lekcjami.

Rodzice również odpowiadali, że ich dzieci odrabiają prace domowe po obiedzie – 65,8%. Tylko jeden rodzic twierdzi, że jego dziecko odrabia lekcje rano, 2% wymienia inne terminy takie jak: powrót  rodziców z pracy, sobota, niedziela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT. 8-U, 8-R.

Ile czasu zajmuje ci przeciętnie odrabianie lekcji?

 

 

 

< 1h

1 – 2h

2 – 3h

3 – 4h

> 4h

razem

U

77

113

33

12

14

249

31%

45%

13%

5%

6%

100%

R

20

113

48

10

2

193

10,4%

58,5%

24,9%

5,2%

1%

100%

 

 

Mniej niż jedną godzinę odrabia lekcje 31% uczniów, 45% uczniów ta czynność zajmuje od jednej do dwóch godzin. Najmniej uczniów odrabia prace domowe od trzech do czterech godzin dziennie ( 5% ) oraz powyżej czterech godzin –6%.

Prawie 60% rodziców odpowiada, że ich dzieci poświęcają na prace domowe od jednej do dwóch godzin dziennie. Tylko dwóch badanych rodziców ( 1% ) przyznało, że ich dzieciom ta czynność zajmuje więcej niż cztery godziny.

 

 

 

 

 

 

 

PYT. 4 – U:

Kto najczęściej pomaga Ci w odrabianiu prac domowych ?

 

 

 

mama

tato

rodzeństwo

odrabiam sam

kto jeszcze?

razem

U

87

32

35

91

4

249

34,9%

13%

14%

37%

1,6%

100%

 

 

       37% uczniów samodzielnie odrabia prace domowe. Pozostałym najczęściej pomaga mama – 35%, tato – 13%, rodzeństwo –14% lub inne osoby: koledzy , babcia ( 1,6%).

 

 

 

 

 

 

 

PYT. 4 – R:

Czy pomagacie Państwo dziecku przy odrabianiu prac domowych?

 

 

zawsze

często

czasami

odrabia samodzielnie

kto jeszcze pomaga?

razem

R

9

55

94

29

6

193

4,7%

28,5%

48,7%

15%

3,1%

100%

 

 

15% rodziców twierdzi, że ich dzieci samodzielnie odrabiają prace domowe. Ok. 5% ankietowanych zawsze pomaga odrabiać prace domowe swoim dzieciom, prawie 50% robi to czasami, a niecałe 30% - często. 3% przyznaje, że przy odrabianiu lekcji pomagają jeszcze : rodzeństwo, babcia.

 

 


 

PYT. 3 – N:

Czy Pani ( Pana ) zdaniem uczniowie samodzielnie odrabiają prace domowe?

 

 

 

w większości tak

często korzystają
z pomocy rodziców

czasami korzystają
z pomocy rodziców

nie wiem

razem

N

8

5

3

0

16

50%

31%

19%

0%

100%

 

 

Połowa nauczycieli jest zdania, że uczniowie w większości samodzielnie odrabiają prace domowe. Ok. 30% uważa, że uczniowie często korzystają z pomocy rodziców lub innych osób, a ok. 20% odpowiada, że z takiej pomocy korzystają czasami.

 

 

 

 

 

PYT. 5 –U, 5 –R :

Z czego najczęściej korzystasz przy odrabianiu prac domowych?

 

 

z podręczników

z encyklopedii

ze słowników

z komputera

z czasopism

inne źródła

U

214

89

79

61

20

11

85,9%

35,7%

31,7%

24,5%

8%

4,4%

R

173

114

91

71

49

5

89,6%

59,1%

42,2%

36,8%

25,4%

2,6%

 

Zdecydowana większość uczniów ( ok.86% ) przy odrabianiu prac domowych najczęściej korzysta z podręczników szkolnych,
z encyklopedii –35,7%, ze słowników- 31,7%, z komputera korzysta
ok. 25% uczniów, z czasopism – 8% oraz 4,4%  - z notatek w zeszytach.

Rodzice również ( ok. 90% ) odpowiadają, że ich dzieci korzystają najczęściej z podręczników, ok. 60% stwierdza, że dzieci korzystają również z encyklopedii, ze słowników – 42,2%, z komputera –36 %,
z czasopism – ok.25%. Rodzice pisali (5) , że ich dzieci korzystają też
z własnych oraz wypożyczonych z biblioteki książek popularnonaukowych.

 

 

 

PYT. 18 – U, 18 – R, 12 - N  :

Czy odrabiasz ( czy zadaje Pani/Pan ) prace domowe dla chętnych? Jeśli tak, to dlaczego?

 

 

tak

nie

nie wiem

razem

U

106

135

nie badano

241

42,6%

54,2%

nie badano

96,8%

R

91

48

41

180

47,2%

24,9%

21,2%

93,3%

N

12

4

nie badano

16

75%

25%

nie badano

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 40% uczniów odrabia prace domowe dla chętnych. Czynią to głównie:

·        aby zdobyć dodatkowe punkty i uzyskać lepsze oceny

·        aby zdobyć więcej informacji, więcej się nauczyć

·        aby utrwalić wiedzę

·        bo ćwiczą swoje umiejętności

·        bo lubią wykonywać trudniejsze zadania, aby się sprawdzić

·        wtedy, jeśli ich to interesuje

Prawie 50% rodziców odpowiada, że ich dzieci odrabiają prace domowe dla chętnych, ponieważ:

·        chcą zdobyć dodatkowe punkty

·        lubią odrabiać prace domowe

·        chcą się sprawdzić, są ambitne

·        chcą podnieść poziom wiedzy

·        lubią wykazywać własną inicjatywę, chcą się rozwijać

·        interesują się przedmiotem

75% nauczycieli zadaje prace domowe dla chętnych. Czynią to, gdyż:

·        chcą zachęcić uczniów do zdobywania nowych informacji, do poszerzania wiedzy i umiejętności

·        pragną rozwijać zainteresowanie uczniów przedmiotem

·        motywują w ten sposób do pracy nie tylko uczniów ambitnych.

·        wynika to z potrzeb uczniów zdolnych i ambitnych

·        jest to jedna z metod indywidualizacji pracy z uczniem

·        chcą kształcić umiejętność poszukiwania wiedzy z różnych źródeł

·        chcą zachęcać do twórczego rozwiązywania problemów

 

 

PYT. 2-U,2-R,1-N

Odrabiasz pracę domową:

 

 

zawsze

często

czasami

nigdy

nie kontroluję-R

nie zadaję-N

razem

U

134

84

29

2

nie badano

249

53,8%

33,7%

11,5%

0,8%

nie badano

100%

R

113

60

17

0

3

193

58,5%

31,1%

8,8%

0%

1,6%

100%

N

0

13

3

0

0

16

0%

81%

19%

0%

0%

100%

 

Ponad połowa uczniów twierdzi, że zawsze odrabia prace domowe, ok.34% odpowiada, że robi to często. Tylko 2 uczniów (na 249 badanych) przyznaje, że nigdy nie odrabia pracy domowej.

Około 60% rodziców odpowiedziało, że ich dzieci zawsze odrabiają prace domowe, często- ok. 30%, natomiast tylko 1,6% rodziców nie kontroluje prac domowych swoich dzieci.

Nauczyciele zgodnie twierdzą, że ich uczniowie odrabiają prace domowe często ( 81% ) lub czasami (19%).

 

 

 

 

 

 

SPRAWDZANIE PRAC DOMOWYCH

 

( 10–R, 2–N )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT.2 –N:

Czy Pani (Pan) sprawdza prace domowe ?

 

 

u wszystkich ucz. na każdej lekcji

na każdej lekcji u niektórych ucz.

raz w ciągu sem. u każdego ucznia

sporadycznie i niesystematycznie

nie sprawdzam

N

8

4

1

3

0

50%

25%

6%

19%

0%

 

 

Połowa nauczycieli przyznaje, że sprawdza prace domowe
u wszystkich uczniów na każdej lekcji, 25% kontroluje zadane prace domowe na każdej lekcji ale tylko u niektórych uczniów. Pozostali ankietowani sprawdzają sporadycznie i niesystematycznie (19%) lub raz w ciągu semestru u każdego ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT.10 –R:

Czy Pani (Pan ) sprawdza odrobioną przez dziecko pracę domową?

 

 

 

zawsze

często

rzadko

nigdy

razem

R

35

92

63

3

193

18,1%

47,7%

32,6%

1,6%

100%

 

 

Około 50% rodziców  często sprawdza prace domowe swoim dzieciom, 32,6% robi to rzadko. Natomiast 18% zawsze kontroluje prace domowe swoich dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTY PRACY DOMOWEJ

 

 

( 14-U, 14-R, 8-N, 15-U,15-R, 9-N, 16-U, 16-R, 10-N )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYT.14 – U, 14 – R, 8 – N:

Czy systematycznie odrabiając prace domowe uzyskujesz lepsze wyniki z testów, sprawdzianów, klasówek i odpowiedzi?

 

 

tak

raczej tak

raczej nie

nie

nie wiem

razem

U

73

104

20

10

nie badano

207

29,3%

41,8%

8%

4%

nie badano

83,1%

R

99

77

6

1

5

188

51,3%

39,9%

3,1%

0,5%

2,6%

97,4%

N

15

1

0

0

nie badano

16

93,7%

6,3%

0%

0%

nie badano

100%

 

Ok. 30% uczniów zdecydowanie twierdzi, że systematyczne odrabianie pracy domowej ma pozytywny wpływ na wyniki w nauce, 41,8% ankietowanych uczniów na to pytanie odpowiedziało: raczej tak, natomiast 4%  nie widzi związku między pracami domowymi
a wynikami w nauce.

Ponad 90% rodziców uważa, że systematyczne odrabianie prac domowych przez ich dzieci ma wpływ na to, że uzyskują one lepsze wyniki z testów, sprawdzianów i odpowiedzi.

Wszyscy nauczyciele są zdania, że jeśli uczniowie systematycznie odrabiają prace domowe, to uzyskują lepsze wyniki w nauce.

 

 

PYT.15 – U, 15 – R, 9 – N:

Czy Twoim zdaniem prace domowe mają wpływ na wyniki uczniów na sprawdzianach zewnętrznych ( np. na sprawdzianie po klasie szóstej )?

 

 

tak

raczej tak

raczej nie

nie

nie wiem

razem

U

154

72

7

11

nie badano

244

61,8%

28,9%

2,8%

4,4%

nie badano

97,9%

R

115

60

7

1

1

184

59,6%

31,1%

3,6%

0,5%

0,5%

95,3%

N

8

8

0

0

nie badano

16

50%

50%

0%

0%

nie badano

100%

 

Około 60% uczniów uważa, że systematycznie odrabiając prace domowe osiągnie lepsze wyniki na sprawdzianie zewnętrznym, ok. 7% sądzi, że prace domowe nie mają lub raczej nie mają na to wpływu.

Bardzo podobnie odpowiadają rodzice.

Nauczyciele są zdania, że systematyczne odrabianie prac domowych przez uczniów ma  ( 50% ) lub raczej ma (50%) wpływ na wyniki na sprawdzianach zewnętrznych.

 

 

 

 

PYT.16 –U, 16 –R, 10 – N:

Co powinno się zrobić, aby prace domowe pomogły uzyskać lepsze wyniki na sprawdzianach zewnętrznych ( egzaminach ) ?  

 

U

R

N

ilość

%

ilość

%

ilość

%

Zadawać więcej prac domowych

95

38

36

19

3

19

Zadawać mniej prac domowych

35

14

15

8

0

0

Zadawać trudniejsze prace domowe

95

38

23

12

3

19

Zadawać łatwiejsze prace domowe

44

18

17

9

0

0

Więcej czasu poświęcać na objaśnianie prac domowych

129

52

112

58

5

31

Więcej czasu poświęcać na sprawdzanie prac domowych

49

20

44

23

4

25

Prace domowe powinny mieć formę taką , jak pytania na sprawdzianie
( egzaminie)

100

40

86

45

11

69

Prace domowe nie powinny mieć formy takiej, jak pytania na sprawdzianie
 ( egzaminie )

32

13

18

9

0

0

Prace domowe powinny zmuszać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji

93

37

115

60

14

88

Prace domowe  uczeń powinien odrabiać korzystając tylko z podręcznika

41

16

18

9

0

0

Inne działania ( propozycje )

( prace domowe powinny pobudzać ciekawość dziecka)

0

0

1

0,5

0

0

Uczniowie uważają, że aby uzyskać lepsze wyniki na sprawdzianie
 ( egzaminie ) należy:

-więcej czasu poświęcać na objaśnianie prac domowych  - 52%

-prace domowe powinny mieć formę taką, jak pytania na sprawdzianie
 ( egzaminie ) – 40%

-zadawać więcej prac domowych – 38%

- zadawać trudniejsze prace domowe – 38%

-zadawać takie prace domowe, które będą zmuszać uczniów do korzystania z     r różnych źródeł informacji – 37%

Większość rodziców i nauczycieli jest zdania, że :

- prace domowe powinny zmuszać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji

- więcej czasu należy poświęcać na objaśnianie prac domowych

- prace domowe powinny mieć formę taką, jak pytania na sprawdzianie
( egzaminie )

WNIOSKI

 

 

 

1)    Polecenie pracy domowej powinno być zawsze zapisane w zeszytach i ćwiczeniach uczniowskich.

2)    Przy zadawaniu prac domowych dążyć do:

a.     jak najlepszego ich objaśnienia

b.     zgodności formy zadania z zadaniami stosowanymi     podczas sprawdzianów zewnętrznych.

c.     sytuacji, w której odrobienie pracy domowej zmusi uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

3)    Indywidualizować ( zadania dla chętnych, łatwiejsze zadania dla słabszych uczniów ) zadania domowe w celu m.in. zwiększenia samodzielności ich wykonania.